Stichting Le Guess Who? zoekt: leden voor de Raad van Toezicht

Stichting Le Guess Who? zoekt: leden voor de Raad van Toezicht

Fri Aug 23rd
Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

Stichting Le Guess Who organiseert elk jaar in november het vierdaagse festival Le Guess Who? Het Utrechtse festival staat in het teken van grensverleggende en avontuurlijke muziek van over de hele wereld  en presenteert muziek die op andere plekken weinig of niet te horen is, maar die juist aandacht verdient.

Door de jaren heen is Le Guess Who? uitgegroeid tot internationaal toonaangevend festival, dat bekendstaat om de laagdrempelige manier waarop grensverleggende muziek uit de hele wereld wordt gepresenteerd. Met ruim 26.000 bezoekers uit meer dan 50 verschillende landen, bijna 300 optredens en ruim 90 samenwerkingspartners vormt Utrecht tijdens Le Guess Who? het decor voor een ontdekkingstocht langs nieuwe geluiden, culturen en muzikale ankers.

Le Guess Who? is een aanjager voor de uitwisseling tussen culturen en publiek en streeft ernaar het wereldbeeld van zijn bezoekers te verruimen. Naast het kernprogramma worden er ieder jaar terugkerende satellietevenementen zoals Le Mini Who? en Lombok Festival georganiseerd, die helpen om de missie ‘Representing The Underrepresented’ verder uit te dragen.

Raad van Toezicht
Stichting Le Guess Who gaat per 1 januari 2020 werken volgens een Raad van Toezicht-model en onderschrijft en hanteert de principes en best practice-bepalingen zoals beschreven in de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren. De werkzaamheden zijn onbezoldigd.

De leden van de Raad van Toezicht worden met advies van de Directeur-Bestuurder benoemd door het huidige bestuur, voor een termijn van vier jaar en met de mogelijkheid van herbenoeming. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Voorwaarde voor benoeming is dat de leden niet in hun functie beperkt worden door een tegenstelling of verstrengeling van belangen.

Profiel
Leden van de Raad van Toezicht zijn enthousiast en hebben affiniteit met de culturele en maatschappelijke doelstelling en functie van stichting Le Guess Who. Zij hebben ervaring als toezichthouder en beschikken over een onafhankelijke, positief-kritische houding in oordeelsvorming, belangenafweging en besluitvorming. De leden zijn creatief en ruimdenkend; passend bij de dynamiek en bedrijfscultuur van het vooruitstrevende Utrechtse muziekfestival.

Wij streven naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de Raad. Hiermee wordt ook gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de doelgroep van festival Le Guess Who?.

Stichting Le Guess Who is op zoek naar drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht
In verband met de overgang van de bestuursvorm naar een Raad van Toezicht en aflopende termijnen van zittende bestuursleden zijn wij op zoek naar drie enthousiaste nieuwe leden. Binnen de Raad van Toezicht beschikken de leden over specifieke kennis om toezicht te kunnen houden op het geheel van activiteiten van de organisatie. Dit betreft (in willekeurige volgorde):

- Marketing, media & communicatie;
- Het bedrijfsleven en de visie op (cultureel) ondernemen;
- Het openbaar bestuur van een (non-profit)organisatie;
- Juridische en financiële zaken;
- Culturele en sociaal-maatschappelijke zaken.

Gezien de huidige samenstelling zoeken wij leden met bij voorkeur kennis en ervaring in:

- Marketing, media & communicatie;
- Juridische & financiële zaken;
- Culturele en sociaal-maatschappelijke zaken.

De leden beschikken over een relevant netwerk (landelijk en/of Utrechtse cultuur of politiek; economisch of politiek) op het gebied van hun specifieke competentie.

De Raad van Toezicht is onder andere verantwoordelijk voor:
- Het houden van toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting Le Guess Who, alsmede de relaties met de diverse stakeholders, zoals beschreven in Governance Code Cultuur;
- Het vervullen van een toetsende, bewakende en adviserende (gevraagd en ongevraagd) rol naar de directeur-bestuurder bij alle voorkomende aangelegenheden;
- De beoordeling en goedkeuring van de ontwikkeling van de langere termijnvisie en het langere termijnbeleid, alsook het jaarplan en jaarverslag;
- Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder en het vaststellen van de profielschets, de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder;
- De benoeming van de accountant en diens beloning op advies van de directeur-bestuurder;
- Het optreden als ambassadeur en het representeren van de stichting in overleg met de directeur-bestuurder bij externe gelegenheden.

De Procedure
De commissie zal naar aanleiding van de reacties gesprekken plannen met potentiële kandidaten. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 2 oktober tussen 10:00-17:00 en vrijdag 4 oktober tussen 10:00-15:00. Een eventuele tweede gespreksronde zal plaatsvinden op vrijdag 18 oktober tussen 14:00-18:00. De voltallige Raad van Toezicht zal worden voorgesteld tijdens de dertiende editie van Le Guess Who? (7-10 november 2019); de officiële benoeming vindt plaats in januari 2020. De benoeming is voor vier jaar.

Reactie
Reacties kunnen worden verstuurd vóór maandag 23 september 12:00 naar Margriet Colenbrander (margriet.colenbrander@leguesswho.com). Voor vragen over de vacature is zij ook beschikbaar via +31629161247.

Vastgesteld door het bestuur vrijdag 23 augustus 2019

Latest news

This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information